Dropdowns
Stora Amundön, Göteborg

Detta är min hemmalokal och jag har endast 15 minuters gångväg hit. Under alla år har jag totalt sett 164 arter vid Stora Amundö. 65 av dessa arter har jag också fotograferat, och är presenterat på separat sida.

Beläget:

Stora Amundö och Lilla Amundö är två öar sydväst om Göteborg. I synnerhet Stora Amundö är ett populärt utflyktsmål sommartid med flera olika badstränder.
Lilla Amundö är privatägt och är ej tillgängligt för allmänheten. För de som åker buss är det linje 58 mot Brottkärr man skall åka med.

Biotop:

Stora Amundö är knappt en kvadratkilometer stor, varav ungeför en fjärdel är betesäng. Större delev av ön består av klippor och hällmark omväxlande med små hedar. Den kan sägas utgöra ett tvärsnitt av Bohuskusten, från havsbandet till inlandet.

Här finner du bl.a en varierad natur med ängar där det växer ek, lind, ask mm. Kala berg och hedar med ljung och enbuskar. Lågväxande skog sk krattskog, kaprifol och många intressanta växter.

Uppleva:

Det finns en naturstig på Stora Amundön somär ungefär 4,5 km lång. Framförallt på södera delen av än är den mycket kuperad. Naturstigen går förbri Kungsviken, Havshuvdet och norra delen av ön.

Fåglar:

Detta är främst en höst, vinter och vårlokal. Antalet häckande fåglar som förekommer på Stora Amundö ca 50 arter, men antalet tillfälligt observerade arter är åtskilligt större. Det är sällan några större antal fåglar som rastar. Under höstflyttningen ses olika vadararter i mindre antal framförallt vid Hästhagen. Under vintern ses ofta änder som ex.vis salskrake och bergand, och ibland havsörn, vid Kungsviken. Under vårflyttningen är Hästhagen och Havshuvudet de mest intressanta områdena. Totalt har c:a 220 arter observerats på ön.

Några arter som setts vid Stora Amundön
Sommartid ses
Tofsvipa
Rödbena
Strandskata
Sånglärka
Ringduva
Lövsångare
Trädgårdssångare
Törnskata
Törnsångare
ärtsångare
Knölsvan
Vitkindad gås
Under flyttning/
Vintertid

Gluttsnäppa
Grönbena
Kärrsnäppa
Myrspov
Småsnäppa
Kustsnäppa
Gulärla
Ljungpipare
Kustpipare
Havsörn
Bergand
Salskrake
Ovanliga observationer
Större piplärka
Ägretthäger
Vitnäbbad islom
Svartnäbbad islom
Rosenstare
Silkeshäger
Taigasångare
Ängshök
Vattensångare
Fågelbilder Stora Amundön
Här presenterar jag några av de fågelbilder jag har fotograferat vid Stora Amundön. Varje bild länkar till sida där du kan se ytterligare bilder av de fotograferade arterna. Totalt finner du 68 olika fågelarter.

  STARTA BILDSPEL!  
Lommar-Storkar

    

Svanar-Gäss

     

Änder

  

Rovfåglar

    

Höns-Tranor

  

Vadare

            

Måsar-Alkor

  

Duvor-Hackspettar

Lärkor-Järnsparvar

    

Sångare-Trastar

        

Mesar-Törnskator

    

Kråkfåglar-Fältsparvar